RGPD PRIVACYBELEID VOOR DE E-COMMERCE SITE VAN CAFE COLOMBIA SRL

Privacybeleid voor de e-commercesite (in overeenstemming met artikel 13 en 14 van EU-verordening 679/2016)

Dit privacybeleid legt uit hoe CAFE COLOMBIA SRL BE 0766.945.148 omgaat met de persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het gebruik van onze e-commercesite.

CAFE COLOMBIA SRL is een onderneming gevestigd in België, Av. Maréchal Foch 89, 1030 Schaarbeek en is de eigenaar van de website www.cafecolombia.be waaraan uw persoonsgegevens worden doorgegeven om de relatie met u te beheren en op uw verzoeken te reageren.

Lees het privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze e-commercesite gebruikt, want hierin staat welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en delen, en welke rechten u hebt met betrekking tot deze gegevens.

Verwerkte persoonsgegevens

Tijdens uw gebruik van de e-commerce site kunnen wij door u verstrekte persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot :

 • Uw contactgegevens, zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres (levering en facturering), gebruikersnaam, telefoonnummer
 • Informatie over u beschikbaar van derden, zoals BPost voor verificatiedoeleinden
 • Analytische informatie, zoals de merken waarin u geïnteresseerd bent, eventueel de naam van de verkoper met wie u contact hebt gehad, de advertenties waarop u hebt geklikt, de e-mails die u van ons hebt geopend, uw IP-adres (Internet Protocol).

De voorwaarden van dit Privacybeleid zijn ook van toepassing op persoonsgegevens die wij van derden ontvangen, tenzij wij u anders informeren.  CAFE COLOMBIA SRL is niet verantwoordelijk voor de verspreiding van uw persoonsgegevens door derden.

Doelstellingen van de behandeling

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 1. Compliance: voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen
 2. Accountregistratie: maak een online account aan. Uw account geeft u toegang tot de pagina's van de site.
 3. Klantenservice: beantwoorden van uw vragen (bijvoorbeeld over producten, diensten of garanties), u informeren over nieuws, promoties, enz. door middel van informatieve e-mails (zie punt 8 van onze algemene voorwaarden, Informatie e-mails)
 4. Marketing: het versturen van marketingcommunicatie (bijvoorbeeld nieuwsbrieven over nieuwe producten en promoties); zie punt 8 van onze algemene voorwaarden, Informatie e-mails
 5. Profilering: het analyseren/voorspellen van aspecten van uw persoonlijke voorkeuren, de sector waarin u werkt, uw aankopen van onze producten, uw ervaring met onze producten en door gebruikers gegenereerde inhoud, en uw interesses en gedrag in het algemeen, om u producten en diensten op maat en gepersonaliseerde reclame aan te bieden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de volgende:

 • Voor a): het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Voor de doeleinden van (b) en (c): het aangaan van een overeenkomst met u om klantendiensten aan u als gebruiker te leveren of, op uw verzoek, het nemen van precontractuele maatregelen
 • Voor de toepassing van (d) en( e): uw toestemming
  • Voor doel (d): Als u al een klant van ons bent, dan hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in onze producten en diensten die vergelijkbaar zijn met die in onze huidige contractuele relatie.

Verplichte of niet-verplichte aard van de gevraagde gegevens

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is verplicht voor de doeleinden (a), (b) en (c); daarom kan de weigering om de gevraagde gegevens te verstrekken of de onjuistheid ervan CAFE COLOMBIA SRL verhinderen om de registratie van uw rekening toe te staan en u haar klantendiensten aan te bieden.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor de in de punten d) en e) genoemde marketing- en profileringsdoeleinden is facultatief; een weigering om gegevens voor deze doeleinden te verstrekken kan CAFE COLOMBIA SRL er echter van weerhouden u aanvullende of gepersonaliseerde informatie over producten/diensten te verstrekken.  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Methoden en plaats van verwerking, plaats van opslag van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de beginselen van nauwkeurigheid, wettigheid en transparantie.

U kunt erop vertrouwen dat wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico van onbevoegde toegang tot en accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging en onbevoegde bekendmaking van doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.  Wij zorgen ervoor dat onze gelieerde externe dienstverleners die namens ons persoonsgegevens raadplegen of verwerken, dezelfde waarborgen toepassen.

Uw persoonsgegevens worden handmatig of elektronisch verwerkt met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Uw verwerkte gegevens worden opgeslagen op ons hoofdkantoor of bij een externe dienstverlener aan wie wij de opslag van persoonsgegevens toevertrouwen.  Als u de lijst van onze externe dienstverleners wilt kennen, kunt u contact met ons opnemen of punt 4 van de bijlage bij onze algemene voorwaarden raadplegen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde doeleinden.  Degenen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken, zullen de anonieme persoonsgegevens onmiddellijk wissen of onnodig maken voor de bovengenoemde doeleinden.

Als u een wachtwoord hebt ontvangen of gekozen om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de E-Commerce Site, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van dat wachtwoord.  U mag uw wachtwoord aan niemand bekendmaken.

Duur van de gegevensbewaring

Wij slaan uw persoonsgegevens op:

 • Voor contractuele doeleinden: voor de duur van onze contractuele relatie, en na het einde van onze contractuele relatie, zo lang daarna als nodig is voor (i) de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims en het bijhouden van de boekhouding en (ii) de naleving van wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op CAFE COLOMBIA SRL. Houd er rekening mee dat de verjaringstermijn en andere toepasselijke voorschriften per rechtsgebied kunnen verschillen: voor meer informatie kunt u contact opnemen met CAFE COLOMBIA SRL via [email protected].
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven, advertenties en andere mededelingen over nieuwe producten/diensten en updates/informatie over bestaande producten/diensten, en voor het houden van enquêtes, waaronder klanttevredenheidsonderzoeken: voor de duur van de contractuele relatie vanaf het moment van verzamelen, tenzij het op grond van de toepasselijke wetgeving noodzakelijk of toegestaan is deze langer te bewaren.
 • Voor het analyseren/voorspellen van aspecten van uw persoonlijke voorkeuren, interesses en gedrag om u producten/diensten op maat en gepersonaliseerde reclame aan te bieden: voor de duur van de contractuele relatie vanaf het moment van verzamelen, behalve wanneer dit noodzakelijk is of wanneer de toepasselijke wetgeving een langere bewaring toestaat.

De gegevens worden aan het einde van de hierboven aangegeven periodes verwijderd of geanonimiseerd.

Verspreiding, uitwisseling en mededeling van gegevens

Persoonsgegevens worden alleen bekendgemaakt voor zover CAFE COLOMBIA SRL dit nodig heeft om haar verplichtingen krachtens de wet of regelgeving na te komen.

Uw gegevens kunnen worden verwerkt door onze werknemers die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.  CAFE COLOMBIA SRL kan externe gegevensverwerkers aanstellen om, onder andere, gegevensbanken met klantenrelaties te beheren, nieuwsbrieven te versturen, diensten te verlenen op het gebied van kredietinzameling, logistiek en telematica, en enquêtes uit te voeren.

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met professionals, advocatenkantoren en notarissen voor audit- en controledoeleinden.  De bovengenoemde entiteiten/individuen zullen optreden als onafhankelijke verantwoordelijken voor de gegevensverwerking.

De bovenstaande lijst van entiteiten/personen wordt bijgehouden en is op verzoek toegankelijk via een e-mail aan [email protected].

Als u in de EU woont, weet dan dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER).  In dergelijke gevallen zal CAFE COLOMBIA SRL passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er waarborgen zijn door na te gaan of (i) de derde partijen gecertificeerd zijn en deze waarborgen naleven of (ii) dat de door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften van kracht zijn of (iii) dat door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele clausules met de derde partij zijn ondertekend.  Een kopie van de relevante waarborgen is beschikbaar op het hoofdkantoor van CAFE COLOMBIA SRL en op verzoek bij [email protected].

Recht op toegang, rectificatie en aanvulling van gegevens en verzet tegen verwerking, en toezending van klachten.

U hebt het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U hebt ook het recht geïnformeerd te worden over het volgende:

 • De oorsprong van persoonsgegevens
 • Het doel en de methoden van gegevensverwerking
 • De logica die wordt toegepast op elektronisch verwerkte gegevens
 • De identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke en de gegevensverwerkers
 • De identiteit van de personen of categorieën van personen aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden toegezonden of die uw gegevens kunnen verkrijgen als aangewezen vertegenwoordigers van ons bedrijf in het land waar u verblijft of als personen die gemachtigd zijn uw gegevens te verwerken.

U hebt ook het recht om :

 1. Verzoek om bijwerking, correctie en aanvulling van uw gegevens
 2. Vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken, onrechtmatig verwerkte gegevens te wissen, anoniem te maken of af te schermen
 3. een verklaring eisen dat de personen/bedrijven aan wie wij uw gegevens meedelen of verspreiden, in kennis zijn gesteld en dat alle onder a) en b) genoemde handelingen zijn verricht, tenzij dit onmogelijk blijkt of een inspanning vergt die duidelijk niet in verhouding staat tot het te beschermen recht
 4. om, in een algemeen gebruikt gestructureerd formaat dat door elektronische apparaten kan worden gelezen, de persoonlijke gegevens te verkrijgen die u ons verstrekt en om de gegevens, rechtstreeks of via CAFE COLOMBIA SRL, aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen (zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid)

U hebt ook het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de :

 • Verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op profilering, verzending van reclame en direct marketing, en voor marktonderzoek of commerciële communicatie.

Om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres [email protected].

Als u van mening bent dat ons bedrijf of een persoon/bedrijf aan wie wij uw gegevens hebben verstrekt, uw rechten niet heeft gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land en bij andere bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming

CAFE COLOMBIA SRL, gevestigd te Av. Maréchal Foch 89, 1030 Schaarbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van de door u verstrekte gegevens. Om in dit verband contact met ons op te nemen, stuurt u een e-mail naar [email protected].

Cookiebepalingen

Om uw navigatie op de website www.cafecolombia.be te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan CAFE COLOMBIA SRL "cookies" gebruiken.

De gebruiker is elke natuurlijke of rechtspersoon die in relatie, van welke aard dan ook, staat tot de website www.cafecolombia.be.

Wat is een "cookie"? Een "cookie" is een klein stukje informatie dat door een website wordt opgeslagen in de internetbrowser van uw computer. Deze cookie kan bij een volgend bezoek aan dezelfde site worden opgehaald. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een sessie of bezoek.

Aanbevelingen

Als gebruiker wordt u aangeraden cookies te accepteren voor een optimale werking van de site. Het staat iedere gebruiker echter vrij deze niet te accepteren. Met de waarschuwing kunt u aangeven dat u instemt met ons cookiebeleid. Als u deze toestemming weigert, hebt u nog steeds toegang tot bepaalde delen van de site, maar sommige functies kunnen worden beperkt of gewijzigd.

Type gebruikte cookies

Essentiële koekjes

Sommige technische cookies zijn essentieel voor elke navigatie en zijn niet rechtstreeks toegankelijk of opgeslagen door onze site. Deze cookies bevatten geen andere persoonsgegevens dan uw IP-adres, dat noodzakelijk is voor uw navigatie op internet. Ze zijn bijvoorbeeld bedoeld om gebruikers te helpen navigeren binnen de website en hen te helpen terug te keren naar vorige pagina's. Met uw browserinstellingen kunt u deze cookies controleren, maar als u ze weigert, kan onze site niet naar behoren functioneren.

Analytische of statistische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw navigatie op onze site en stellen ons in staat de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. De statistische analyse is strikt anoniem en stelt ons in staat de meest of minst bezochte pagina's te identificeren, de algemene gebruiksgewoonten van de site te kennen, maar ook de navigatieproblemen op de site op te sporen. Voor sommige analyses maken wij gebruik van Google Analytics, dat op verschillende manieren kan worden gedeactiveerd, afhankelijk van de gebruikte browsers (modules en extensies van derden, blokkering van de site www.google-analytics.com/*, etc.). Voor andere analyses gebruiken wij AT Internet (dat publieksgegevens verzamelt die worden gereproduceerd in een anoniem formaat waartoe alleen CAFE COLOMBIA SRL toegang heeft. AT Internet verbindt zich ertoe de wetgeving inzake gegevensbescherming en het privacybeleid van de Europese Unie na te leven.)

Functie cookies

In voorkomend geval kunnen wij functionaliteitscookies gebruiken om de keuzes die u op onze site maakt te onthouden: bezochte diensten, .... enz. Deze informatie wordt alleen opgeslagen op uw computer en wordt door ons alleen anoniem gebruikt.

Deze gegevens worden op geen enkele wijze aan derden doorgegeven.

KWALITATIEF GEBRUIK VAN DE SITE EN COOKIEBEHEER

Indien de cookies niet geactiveerd zijn, kan CAFE COLOMBIA SRL geen kwalitatief en efficiënt gebruik van haar website garanderen. U kunt echter ook uw browser configureren om u te informeren telkens wanneer een "cookie" wordt aangemaakt, om deze te beperken of om het aanmaken ervan te voorkomen, afhankelijk van de gebruikte browser, via de volgende links:

– Internet Explorer :   https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/260971#/fr-fr/kb/260971
– Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
– Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
– Safari : Voor de Safari N° 8 : https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_BE&viewlocale=fr_FR
Voor de SAFARI N° 9 : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_CA
Ga voor andere versies naar de APPLE-website
Als u na het lezen van deze cookieverklaring vragen of opmerkingen hebt over het beheer van de website en cookies, kunt u contact opnemen met CAFE COLOMBIA SRL via het volgende e-mailadres: [email protected]

De gebruiker kan te allen tijde op zijn bedoelingen terugkomen en zijn cookie-instellingen wijzigen.

Winkelwagen

Welkom

Ontvang 20% korting

op uw eerste bestelling

Nieuwe klanten: bespaar 20%* op uw eerste bestelling ! Vul hieronder uw e-mailadres in om uw promotiecode met 20% korting te ontvangen (en het laatste nieuws en aanbiedingen).

*Deze aanbieding kan slechts eenmaal worden gebruikt. Er gelden extra beperkingen. Uw privacy is belangrijk voor ons ! Lees onze PRIVACYBELEID