Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Preambule

Deze verkoopsvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door de onderneming CAFE COLOMBIA SRL, met maatschappelijke zetel te Av. Maréchal Foch 89, 1030 Schaarbeek, ingeschreven bij de Bank Carrefour des Entreprises onder het nummer 0766.945.148, hierna "de verkoper" genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper, hierna "de koper" genoemd.

Artikel 2: Doel

Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper vast te leggen, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de site van de verkoper, ongeacht of de koper een professionele of particuliere persoon is. De aankoop van een goed of dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen

De aangeboden producten zijn opgenomen in de catalogus op de website van de verkoper. Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde beschrijving. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte overeenkomst met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail en biedt hem de mogelijkheid te kiezen tussen wachten of de bestelling van de niet beschikbare artikelen kosteloos te annuleren. De beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

Artikel 4: Tarieven

De prijzen van de op de site getoonde producten zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen (BTW en andere toepasselijke belastingen). De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. Niettemin zijn de prijzen die van toepassing zijn op de bestelling de prijzen die gelden op het moment van bevestiging van de bestelling. De aangegeven prijzen zijn exclusief de kosten voor verwerking, transport en levering van de bestelling, mits deze plaatsvinden in de hieronder aangegeven geografische gebieden. De betaling gebeurt met Visa, Mastercard of Maestro. De bestelde artikelen blijven ons exclusieve eigendom totdat de koper de bestelling volledig heeft betaald.

Artikel 5: Geografische gebieden

De online verkoop van producten en diensten op de website van de verkoper is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in België, Frankrijk, Zwitserland, het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Finland, Polen, Portugal, Ierland, Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk voor de in deze geografische gebieden vereiste leveringen.

Artikel 6: Orders

De koper die een product wil kopen, moet

  • het identificatieformulier invullen met alle gevraagde gegevens of hun klantnummer opgeven als ze dat hebben;
  • vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;
  • de bestelling valideren na deze te hebben gecontroleerd;
  • de betaling volgens de vastgestelde voorwaarden verrichten;
  • de bestelling en de betaling bevestigen. De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er volledig kennis van te hebben genomen en de afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen. De verkoper communiceert per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Overeenkomstig de wet heeft de particuliere koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van het dienstencontract. Dit recht van afstand geldt niet voor de professionele koper. Binnen deze termijn moet de particuliere koper zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen per e-mail kenbaar maken aan [email protected] en het geleverde product op eigen kosten en risico terug te sturen naar de administratieve zetel van CAFE COLOMBIA SRL: Av. Maréchal Foch 89, 1030 Schaarbeek. De producten moeten in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de originele factuur/leveringsbon worden teruggestuurd. Producten die op deze manier worden geretourneerd mogen niet zijn uitgepakt, ontzegeld of op enigerlei wijze zijn gebruikt. Onvolledige, beschadigde of bevuilde goederen die door de klant worden teruggestuurd, worden niet aanvaard. Binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugzending van de goederen verbindt de verkoper zich ertoe eventuele betalingen terug te betalen, met uitzondering van de verzendingskosten. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor bederfelijke goederen die via internet worden verkocht. Deze beperking van het herroepingsrecht is gerechtvaardigd gezien de bederfelijke aard van de goederen en het feit dat de verkoper na levering niet meer kan zorgen voor een goede verpakking.

In geval van onjuiste terugzending behoudt CAFE COLOMBIA SRL zich het recht voor een volgende bestelling te weigeren.

Artikel 8 : Leveringen

Leveringen vinden plaats op het op de bestelbon vermelde adres, dat alleen binnen het overeengekomen geografische gebied kan liggen. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven leveringsadres. Vanaf dat moment draagt de koper het enige risico.

De levertijden worden slechts ter indicatie gegeven, maar CAFE COLOMBIA SRL verbindt zich ertoe de bestelde artikelen zo snel mogelijk te leveren. De gemiddelde levertijd voor beschikbare artikelen bedraagt 7 dagen in België. Indien de levertijd meer dan dertig dagen na de bestelling bedraagt, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en de koper worden terugbetaald.

Artikel 9: Garantie

Ten aanzien van particuliere kopers garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en levert overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot en met 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek). In geval van non-conformiteit van een verkocht product die binnen 2 maanden na levering van de goederen wordt vastgesteld, moet de particuliere koper de verkoper onmiddellijk per aangetekende brief nauwkeurig op de hoogte brengen. Deze garantie dekt alleen conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie. Ook reparaties die worden uitgevoerd door technici die niet door de leverancier zijn erkend, leiden tot het vervallen van de garantie. De factuur of afleveringsbon is het garantiebewijs en moet door de koper worden bewaard en in origineel worden overgelegd. Als het product voor niet-particuliere doeleinden wordt gebruikt, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van toepassing.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

CAFE COLOMBIA SRL heeft slechts een middelenverplichting voor alle fasen van de toegang tot de site, het bestelproces en de levering van de daaropvolgende diensten.

CAFE COLOMBIA SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, met name een dienstonderbreking, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van een computervirus of elke gebeurtenis die overeenkomstig de jurisprudentie als overmacht wordt beschouwd.

De producten worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten.

CAFE COLOMBIA SRL wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van buitensporige leveringstermijnen als gevolg van postdiensten of transportmiddelen, evenals in geval van verlies van de bestelde producten of staking.

De transportrisico's worden gedragen door de koper die de gebruikelijke verzoeken moet indienen bij de postdiensten of de vervoerder.

CAFE COLOMBIA SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, materieel of immaterieel, of fysiek, die zou kunnen voortvloeien uit de slechte werking of het slechte gebruik van de verkochte producten.

Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen in producten van leveranciers.

De verantwoordelijkheid van CAFE COLOMBIA SRL is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten kunnen zijn opgetreden.

CAFE COLOMBIA SRL is niet aansprakelijk tegenover klanten of derden voor indirecte schade, verlies van zaken, winst of omzet op welke manier dan ook.

Voor de meeste van onze producten gelden de wettelijke conformiteitsgarantie, de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken en de fabrieksgarantie, waarvan de omvang en de duur variëren naargelang het product en het merk.

Wat het probleem met uw artikel ook is, u moet een kopie van de factuur, de garantiekaart (in de doos) en het retourformulier bij het defecte artikel voegen.

De garantie geldt niet voor de reparatie van schade die het gevolg is van een externe oorzaak (ongeval, blikseminslag, zekeringen, stroomschommelingen, enz.) of van een fout van de gebruiker die bijvoorbeeld het gevolg is van een gebruik of installatie die niet overeenstemt met de specificaties van de fabrikant, van een gebruik dat schadelijk is voor de goede bewaring van het apparaat, van een commercieel of collectief gebruik, enz.

In geval van producten die niet voldoen aan de informatie die bij de presentatie van de producten op de site is gegeven, worden deze vervangen of terugbetaald, afhankelijk van de beschikbaarheid van soortgelijke producten en de wensen van de gebruiker.

Van de garantie zijn uitgesloten: producten die zijn gewijzigd, gerepareerd, geïntegreerd of toegevoegd door de afnemer of een andere, niet door de leverancier gemachtigde persoon.

De garantie is niet van toepassing op zichtbare gebreken en conformiteitsgebreken van het product waarvoor de koper op straffe van verval binnen 7 dagen na levering van de producten een klacht moet indienen.

De garantie geldt niet voor producten die door verkeerd gebruik zijn beschadigd.

In ieder geval kan CAFE COLOMBIA SRL niet aansprakelijk worden gesteld indien de fabrikant om bovengenoemde redenen weigert zijn garantie toe te passen.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper. Niemand mag de elementen van de site, zowel software, beeld als geluid, reproduceren, exploiteren, opnieuw uitzenden of op welke manier dan ook gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 12: Persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden bewaard door de verkoper of zijn werknemers en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerkt, wanneer deze mededeling noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. De gebruiker geeft de verkoper ook toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het opstellen van statistieken om zijn site, de goederen en de dienst die hij aanbiedt te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt voor de verspreiding, via welk communicatiemiddel dan ook, van informatie over de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten. Ten slotte bewaart de verkoper de persoonsgegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. Bovendien verbindt de verkoper zich ertoe de informatie waarover hij beschikt niet aan andere bedrijven of ondernemingen bekend te maken. De door de verkoper opgeslagen gegevens kunnen te allen tijde op verzoek worden opgevraagd en gecorrigeerd.

Artikel 13: Bewijsmateriaal

De partijen aanvaarden in het kader van hun betrekkingen elektronische bewijsmiddelen (bij wijze van voorbeeld: e-mail, computerback-ups, enz.).

Artikel 14: Geschillenbeslechting

Deze online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behalve in geval van dwingende bepalingen van openbare orde.

Winkelwagen

Welkom

Ontvang 20% korting

op uw eerste bestelling

Nieuwe klanten: bespaar 20%* op uw eerste bestelling ! Vul hieronder uw e-mailadres in om uw promotiecode met 20% korting te ontvangen (en het laatste nieuws en aanbiedingen).

*Deze aanbieding kan slechts eenmaal worden gebruikt. Er gelden extra beperkingen. Uw privacy is belangrijk voor ons ! Lees onze PRIVACYBELEID